Návštěvní řád

(výňatek)

Prohlídky se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, prohlídky s výkladem v cizím jazyce
a mimo stanovenou otevírací dobu o minimálním počtu 10 osob.

Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

Státní zámek Sychrov je historickým areálem, kde jsou zachovány torza zdí, původních konstrukcí
a podloží. S ohledem na specifickou situaci jsou návštěvníci povinni věnovat zvýšenou pozornost vlastní bezpečnosti a v nejvyšší míře dbát bezpečnosti dětí. Během prohlídky interiérů a exteriérů je návštěvník povinen věnovat zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů, komunikací, sníženým průchodům, jednotlivým stupňům schodišť, případně jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu.

Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají. 

Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit.

Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.

Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, i jiný majetek v areálu objektu.

Na všechny prohlídkové trasy a do celého areálu zámku je vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán. Výjimku tvoří pouze asistenční psi.

V interiérech  objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování
a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik.

V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.


S plným zněním návštěvního řádu je možné seznámit se v návštěvnickém centru.